همیشه بوی بهشت از فرات می آید

صدای مادری از کائنات می آید

همیشه روی زمین عطر سیب می پیچد

غروب جمعه که صوت سمات می آید

 

همیشه روی زمین عطر سیب می پیچد

همیشه ناله امن یجیب می پیچد

غروب جمعه که شب را به روز می بندد

هوای گریه به چشمم عجیب می پیچد

 

غروب جمعه که شب را به روز می بندد

زمین سبز به سرخی دوباره می گندد

و قطره‌ای که از این چشم خیس می ریزد

و دشمنی که به طعنه دوباره می خندد

 

و قطره‌ای که از این چشم خیس می ریزد

و شور مستی خوبی که بر می‌انگیزد

برای مستی من قطره اشک غم کافیست

که بی هوای پریدن پرنده چون خیزد؟

 

برای مستی من قطره اشک غم کافیست

برای اوج گرفتن همیشه کم کافیست

همیشه بوی بهشت از فرات می آید

نسیم یوسف گم کرده راه هم کافیست

 

همیشه بوی بهشت از فرات می آید

صدای مادری از کائنات می آید

همیشه روی زمین عطر سیب می پیچد

غروب جمعه که صوت سمات می آید...

*پ.ن:

التماس دعا