وقتـی کـه دنـیا را نـدیـدن شرط دیدن بود

وقتـی بـه کنـج خلـوتی چـاره خـزیدن بود

وقتـی که گلچیـن را به سر سودای چیدن بود

آری شـهـادت بـهتـریـن راه پـریـدن بـود

*پ.ن: تیتر یک روزنامه همشهری ویژه نامه شهدا