برپا که می دهی سر پا می کنند دنیا را

برپا بکن دوباره و شوری بزن تماشا را

ما در کنار تخته سیاه تو خوب دانستیم

معنای مادری و نان و آب و بابا را