هزار ابن ملجم

 

ایـن  بـیـت  هـــزار فـعـل مـبـهم  دارد

ایـن  رود هـــزار ســد  مــحــکم  دارد

 

حـکـم ازلـی  نـبـود  ایـن قـافـیـه  هـا

نـقـل اسـت هــزار گفـت و گـفـتم دارد

 

بـر  مـصـرع  بـی وزن کـتـابـم هر شـب

سـنـگیـست بـه پـا کـه وزن مبـهم دارد

 

مـرگ اسـت بـرای مـا کـه مـی فـهمیدیم

جـنگ است کـه  حرف کشت و کشتـم دارد

 

مــا  لازم   ایـن  مـصـرع  آخـر   بـودیـم

ایـن  لازمـه  هــم  هـــزار  مـلـزم  دارد

 

پـشـت سـر او نـمـاز هـم مـی خـوانـدیـم

"ایـن شـهـر هـــزار ابـن مـلـجـم دارد"

 

/ 1 نظر / 9 بازدید