نان

ازغـصـهنـانفـریبشیـطانخوردیم

شیطانکهنهاززشتیانـسانخوردیم

آدم؛هــــمــهگــنـــاهاوگـــنـــدمبـــود

خـوردیمهرآنچهازغـمنـانخـوردیم

/ 5 نظر / 4 بازدید
مسافر کوچولو

خیلی فوق العاده بووووووووووووووووووووودددددددددددددد[گل]

بهار حق شناس

سلام اینروزها دسترسیبه اینترنتم کم تر شده وگرنه من هیچ وقت دوستای قدیمی رو فراموش نمیکنم کار قشنگی بود تامل برانگیز بود پر از گلایه های روزگار با طعنهی جالب...اینروزه که همه شیطانی شدن!از دست شیطانم کاری بر نمی آیدرفیق! هیشه هات پر اندیشه[گل]

علی

سلامپیش ما بیاید

zakarta

همون حیف نون خودمون دیگه هاااااا!!!!