عیدانه

 

هـیـچ حرفـی از زبـانـم ســر نــزد

هیـچ کــس ایـن خانـه ام را در نـزد

 

باز هم حـالـی بـه حـالـی شـد دلـم

آب خوردم خـیس  شـد از نــو گلـم

 

بـاد در پیـشـانـی شب تـاب خـورد

بــوی بـاران بـاز  بر مهـتاب خـورد

 

یــک نــخ دیــگر بــه آتش داده ام

ربــط آتـش بــر فــراغــش داده ام

 

بـوی خـواب آلـود دود از در  گـریخت

ابــر هـم اشکـی به بام خـانه ریـخت

 

چــرخ مـی زد ســاعـت دیواری ام:

"آخــرین ساعــات بــی آزاری ام"

 

پنـجره  حــرفی بـجـز دعوا نداشت

داشــت  هـم دیگـر برای ما نداشت

 

خـانه بیــن چــشم و ابـرو کرده ام

مـن به ایـن بی حرمتی خــو کرده ام

 

یک نـخ دیـگر به آتــش بــاخـــتم

قـصه ام را بــار دیـگــر ســاخــتم

 

باز هم این قـصـه تـا آخـر رســید

شک من تا مــرزی از بـاور رســید

 

دست  هایــم را کـــنار ســر زدم

مشت بـر آرامـــش آخــــر زدم

 

هیچ کس این خـانـه ام را در نــزد

هیچ کس بی تابـی ام را ســر نـزد

 

سرد و تنها غــرق دنیا مانـــده ام

از قطار زندگـــی جـــا مانـده ام

 

بعد پرواز کبـوتــر مـــــرده ام

بعد مرگ باغبان  پژمـــــرده ام

 

هیـچ کس بـاور نکرد این غصـه را

هیچ کس هرگز نپرسیـدم چـــرا

 

شب بـرای صبـح گامی کسر داشت

روز نو تنها سـلامـی کـسر داشـت

 

ایستادم تا سـحـر کـامـل شــود

این امـید بی ثمـر بـاطـل شــود

 

باز هم خـورشید رنگی کهنه داشت

"تیغ و رگ"! باید تو را تنها گذاشت...

 

خــون مـیـان راه را پـر کـرده بود

آخریـن کـبریت، نـخ، پژواک، دود

 

در کشاکش های شب با صـبح، دود

مرد آن چیزی که بودش قـبح، دود

 

خون برای پر زدن می جـست، دود

خـون تـمام راه را مـی بست، دود

 

خون به رنـگ آخـرین دیدار، دود

سرخ مـثـل آتـش سیـگـار، دود

 

خون گـرم و دست های سرد، دود

روح مـی رفت از بدن بی درد، دود

 

وسعت خـون می شود بسیار، دود

آنچه می شد این میان تکرار، دود

 

دود مـی چـرخیـد در میـدان دود

غلت مـی زد در سیـاهـی کـبـود

 

پلک ها نزدیک شد، دود نزدیک، دود

کام آخـر خـورد و پلـک آمـد فرود

 

روی خون نخ ضجه زد اما چـه سـود

آخـریــن فــریـادهـا از دود بـود

 

دود بــود و دود بــود و دود، دود

جمع ما بـا هـم فـقـط افسانه بود

 

لرزش و نور و صدا، حـرف جـدیـد

بی تقلا، بـی تـحـرک، نـاپـدیـد

 

باز هم  حـرف هـمـین امـروز بود

باز هم تبـریـکـی از نـوروز بـود

 

 

*پ.ن 1 :

عیدانه چند سال قبله با یک سری اضافات

*پ.ن 2 :

عید شما مبارک

 

/ 8 نظر / 6 بازدید
سلویچ

سلام مرتضا عید شمام مبارک... جامون خالی بود... دلم خیلی هوا داشت و مو هواشه نداشتم مثنوی توپی بود... شطح خوشی هم داشت

دیبا

می دونی که شعراتو خیلی دوست دارم.. هوادار همیشگی

zakarta

شعر به جای خود ...چه قد خوش خط نوشی!![چشمک] نصف شبی با این دود دودت خمارمون کردی!!

elykak

salam....mamnoon vase tabrik doostam...

AMIR HOSSIN SSAYYAHI

GHALBETAM MESLE SAFAT SEYAHE

محمد

سلام چرا عیدانه ها امسال اینقدر تلخ بود؟

علی

[گل]

ارتینه

سلام مرتضی شعر قشنگی نوشتی به وبم سر بزن www.koodakeirani.persianblog.ir[هورا]